Elitna sauna Sakura vo Lwowe

Sakura Sauna jest dla Ciebie ...

Fi?ska sauna - k?piel suchego ciep?a, gdy powietrze ma nisk? wilgotno?? w 10-25% i wysok? temperatur? w zakresie 90-110 ° C. Jest to twierdzi?, ?e zasi?g przez ciep?o w taki saunie i jest to wi?cej ni? jego kraw?dzi. Warto?? w saunie jako ?rodek hartowania i zdrowia s? dobrze znane i powszechnie stosowane przez ludno??. Najbardziej wyra?ny efekt sauny ma na wymian? ciep?a, kr??enia i funkcji uk?adu autonomicznego i o?rodkowego uk?adu nerwowego. Sauna Procedura ma r??ne skutki dla uk?adu sercowo-naczyniowego. Sauna Wst?p pobudza gruczo?y wydzielania wewn?trznego s? funkcjonalnie ze sob? powi?zane i reguluj? aktywno?? wielu uk?ad?w organizmu.

Sauna na podczerwie? - to kabina, wykonana z naturalnego drewna, wewn?trz kt?rej znajduj? si? specjalne grza?ki ceramiczne, kt?re emituj? podczerwieni (ciep?a) fale. Fale te skutecznie przenika? do organizmu cz?owieka i przekazuje du?? ilo?? ciep?a (do 80% znaczna g??boko??, wyra?nie poprawiaj?c og?ln? kondycj?. Feature sauna na podczerwie?, ?e mimo ogrzewania g??bokiej temperatury cia?a w kabinie nie przekracza 40-60 ° C. (Dla por?wnania - w saunie w temperaturze 100 ° C, ludzkie cia?o nagrzewa si? tylko kilka milimetr?w).

G??bok? penetracj? fale podczerwone przyczynia si? do skutecznego ogrzewania mi??ni, ko?ci i staw?w, pobudza kr??enie krwi i usuwa toksyny z organizmu. Regularne sesje p??godzinne IR ocieplenia w takich kabinach zmniejszy? poziom cholesterolu we krwi, zmniejsza ryzyko chor?b uk?adu kr??enia, zawa? serca, ma pozytywny wp?yw na normalizacj? ci?nienia krwi, poprawia kr??enie krwi i poda? narz?d?w.

Liczne badania z kabiny na podczerwie? w r??nych krajach wykaza?y, ?e wytwarzaj? one na organizm cz?owieka efekt skutecznego leczenia, a w obszarach najbardziej nieoczekiwanych. Lekarze m?wi?, ?e kabiny na podczerwie? ma ?adnych przeciwwskaza? i s? odpowiednie dla os?b w ka?dym wieku.

Wed?ug opisu staro?ytnego greckiego historyka Herodota, k?piele plemiona scytyjskie przypomina? jurty. Powi?zane g?rny koniec we?ny niezgorszy biegun odczuwalne. Bliski umie?ci? garnek z wod? i rzuci? go w gor?cych kamieni.

Niekt?rzy ameryka?scy Indianie do obecnego pokoju u?ytku, kt?ry jest w kszta?cie sto?ka niski sza?as, wewn?trz kt?rej ziemia jest zag??biony, w ?rodku znajduje si? otw?r na gor?cych kamieniach. Kamienie podgrzewane w ogniu, a potem przeczesa? w dziur? w namiocie i posypa? je wod?. Metoda ta jest powszechnie stosowany w?r?d turyst?w i os?b pracuj?cych w wyprawach (geolog?w, budowniczych, itp.).

Uwa?a si?, ?e wygodne wanny wybudowany w staro?ytnego Wschodu - Indii, Chin i Egiptu. Naukowcy twierdz?, ?e w staro?ytnej Grecji Hipokrates lekarz po?ow? pacjent?w okre?lonych procedur k?pielowych. Po podboj?w Aleksandra Wielkiego w staro?ytnej Grecji, a p??niej w dawnych ?a?niach Rome East rozprzestrzeniania typu z gor?cymi powierzchniami.